Практичні аспекти вирішення проблем маститу у корів.

Практичні аспекти вирішення проблем маститу у корів.

В агропромисловому комплексі молочне тваринництво залишається необхідною та провідною галуззю, яка забезпечує суспільство цінною сировиною та продуктами харчування. Успішне вирішення цих нагальних задач можливе лише за умови збереження здоров’я продуктивних тварин, і в першу чергу молочного поголів’я. Серед інших галузей, від яких залежить успіх отримання максимального рівня продуктивності тварин, пріоритетне місце належить ветеринарній медицині.

Проведений аналіз стану справ у тваринництві показав, що навіть у країнах з добре організованою службою ветеринарної медицини (США, Великобританія, Франція, Італія, Німеччина) щорічні витрати від хвороб тварин складають 12,5 – 13,0 % вартості продукції тваринництва, а в країнах з недосконалим рівнем функціонування ветеринарної служби, особливо в умовах концентрації та інтенсифікації тваринництва, має велике економічне значення.

Відоме прислів’я проте те, що гуманна медицина лікує людей, а ветеринарна – людство, набуває сьогодні особливого значення. Адже якість продуктів тваринництва в значній мірі пов’язана зі здоров'ям тварин. А далі ланцюжок: низька собівартість, конкурентна здатність продуктів тваринництва забезпечують ефективність галузі.

Надзвичайно важливим маркером високого рівня тваринництва господарства є якість його продукції і перш за все молока. Забезпечення якості його пов’язане зі станом молочної залози корови, а це означає постійна турбота фахівців ветеринарної медицини про профілактику маститу.

Наукові дані свідчать про те, що на мастит частіше хворіють високопродуктивні корови. Втрати молока з розрахунку на одну корову складають в середньому 10 – 15 % їх річного надою. До 30 % перехворілих на мастит корів бракують через атрофію уражених четвертей молочної залози. А тому тривалість «продуктивного» життя молочної корови не перевищує п’яти років, а молоко від неї отримують 2 – 3,5 роки.

Доведеним вченими є той факт, що молоко, отримане від корів, хворих на субклінічний мастит – одна з основних причин масових шлунково-кишкових захворювань та загибелі телят в господарствах. Як правило, технологічний процес знешкодження молока не знищує спорову мікрофлору та окремих видів бактерій, здатних викликати токсикоінфекції. Підрахунки показали, що від кожної, хворої на мастит корови, недоотримають 3 – 4 телят та кількість літрів молока за 3 – 4 лактації. Наведені підрахунки пов’язані з тим, що у багатьох тварин, які хворіли маститом, молочна продуктивність не відновлюється в послідуючих лактаціях, у 10 % випадків молокоутворення в ураженій чверті молочної залози припиняється, бо розвивається процес атрофії тканини цього органу.

В етіології маститу основну роль відіграють патогенні мікроорганізми, а тому аспекти профілактики та боротьби з ним слід розглядати з точки зору епізоотології. Ці положення лягли в основу розробки інших, на відміну від антибіотикотерапії, методів профілактики та боротьби з маститом. Інше важливе питання проблеми якості молока, уникнення забруднення його, що відбувається за використання антибактеріальних препаратів хворих корів.

На сьогодні відомі нові способи профілактики маститу – вакцини. Дані наукової літератури свідчать, що ефективність вакцин, використаних для профілактики маститу у корів, знаходиться в межах 70%.

Проте, економічна ефективність вакцинації в господарствах досягається за виконання комплексу заходів та поліпшення умов годівлі, утримання тварин, дотримання технології доїння та санітарно-гігієнічних правил.

Вакцинація корів профілактує розвиток клінічного перебігу маститу, дозволяє припинити поширення інфекції. Імунітет після вакцинації зберігається протягом 3 – 6 місяців.

Проте, вакцинація інколи здатна загострювати перебіг субклінічного маститу, тоді тварин з клінічною формою хвороби лікують антибіотиками.

На сьогодні з метою попередження розвитку маститу у корів в період лактації, в виробництво впроваджено вакцинопрофілактику. Відомі дані про наступні вакцини:

- Стартвак (Іспанія) є однією з перших вакцин проти маститу. Одна доза (2 мл) препарату після інактивації містить не менше 50 RED60 Escherichia coli (штам J5) і не менше 50 RED80 Staphylococcus aureus CP8 (штам SP140).

- Мастівак (Іспанія). Вакцина виготовлена з інактивованих штамів Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli (штам Bov-10), Escherichia coli (штам Bov-14), Escherichia coli (штам Bov-15), Escherichia coli (штам Suis-21), Escherichia coli (штам J5), з додаванням гідроксид алюмінію, формальдегіду - 500 мкг / мл, сольового розчину до 4 см3.

- Інактивована вакцина Джей-Вак (Франція) профілактує мастит. До складу вакцини входить інактивована культура бактерій Escherichia coli штаму J5 (концентрація мікробних клітин не менше 5,0 х 108 КУО / мл) з додаванням в якості допоміжних речовин гентаміцину (не більше 30 мкг / мл), ністатину (не більше 30 ОД / мл), стабілізатора (20 ± 2%).

- ЛактоВак (Україна) призначена для профілактики та боротьби з клінічною та субклінічною формами маститу, викликаними Staphylococcus аureus, Staphylococcusspp., Saprophyticus spp., E. coli.

- Бовімун Аутовак Маст (Україна). Аутогенна вакцина для профілактики маститу. Для її виготовлення використовують інактивовані бактерії виділені від хворих тварин у конкретному господарстві. Лише після діагностики конкретної інфекції у корів фермі, проводять вакцинацію. Вакцина містить патогени, виділені в господарстві у кількості не менше 1010 КУО до інактивації кожного мікроорганізму в дозі препарату.

Оцінку ефективності вакцини «Бовімун Аутовак Маст» проводили у господарствах Київської, Вінницької, Тернопільської областях з подальшим розрахунком економічної ефективності вакцинації.

За перевірки корів на мастит у господарстві ПП «Бережани», Вінницької області зареєстрували: клінічну та субклінічну форму маститу, ендометрити . За результатами бактеріологічних дослідження до вакцинації, у тварин дослідної групи виявили наступні мікроорганізми: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium spp., Streptococcus parauberis .

Після отримання результатів досліджень у господарстві застосували аутогенну вакцину «Бовімун Аутовак Маст» виробництва «Біотестлаб», яку вводили тваринам відповідно до настанови виробника. Для визначення ефективності вакцинації від вакцинованих тварин відбирали матеріал для дослідження через шість місяців.

Проведеним дослідом засвідчили, що дворазове введення вакцини формує та зберігає стійку імунну відповідь у тварин в титрі антитіл не нижче 1:160. Дані динаміки виробничих показників вказують на ефективність вакцини впродовж шести місяців після застосування (табл.1).

Табл. 1. Динаміка виробничих показників на господарстві ПП «Бережани» до та після застосування вакцини «Бовімун Аутовак Маст».

Показники, %

до вакцинації

після вакцинації

Клінічні мастити

8,5

1,5

Субклінічні мастити

27

8

Ендометрити

10

0,5

Хвороби ШКТ телят

35

20

Аналіз даних таблиці засвідчив значне покращення епізоотичної ситуації щодо захворювання молочної залози у корів та розладів функції шлунково-кишкового тракту у телят. Звичайно в господарстві досягли попередження на суму 808320,60грн та покращення якості молочної сировини з економічним показником 436149грн. Економічний ефект при цьому складав 14,14 грн на 1 грн затрат (табл.2).

Табл. 2. Розрахунки економічної доцільності застосування вакцини «Бовімун Аутовак

Маст», протягом 6 місяців

До вакцинації

Після вакцинації

Показник

Сума, грн

Показник

Сума, грн

Лікування корів за маститу

29400

Лікування корів за маститу

5880

Лікування корів за

ендометриту

23850

Лікування корів за

ендометриту

1590

Вибракування молока

250056

Вибракування молока

51943,20

Вибракування корів

450 000

Вибракування корів

270 000

Трудовитрати лікаря

4372,5

Трудовитрати лікаря

556,50

Трудовитрати доярки

1848

Трудовитрати доярки

235,20

Вакцинація+дослідження

57150

ВСЬОГО

759526,50

387354,90

Сортність молока

11290028,0

11726177,40

ПРИБУТОК: 372171,60+436149=808320,60 грн

На 1 грн витрат 14,14 грн прибутку від вакцинації

У господарстві СВК «Заповіт Ілліча» Київської області Обухівського району відібрали зразки молока від тварин з клінічною та субклінічною формою маститу з метою дослідження складу бактеріальної мікрофлори та подальшого виготовлення аутогенної вакцини «Бовімун Аутовак Маст».

Використана в господарстві «Заповіт Ілліча» вакцина «Бовімун Аутовак Маст» виробництва «Біотестлаб» дала змогу покращити якість молочної сировини. Дані динаміки засвідчили покращення здоров'я корів, що забезпечило ефективність вакцинації впродовж шести місяців після її застосування. Кількість тварин у стаді на 6-й місяць після вакцинації «Бовімун Аутовак Маст» з клінічною формою маститу становила 2,3%, з субклінічною формою маститу 15 %, з ендометритом – 0,9%,

Застосування аутогенної вакцини з профілактичною метою протягом 6 місяців, дозволило попередити витрати на суму 956941,74грн, підвищити якість молочної сировини, що дало ефект – 340200грн. Економічний ефект при цьому складав 21,55грн на 1 грн витрат (табл.3).

Табл. 3. Розрахунки економічної доцільності застосування вакцини «Бовімун Аутовак

Маст».

До вакцинації

Після вакцинації

Показник

Сума, грн

Показник

Сума, грн

Лікування корів за маститу

122726,40

Лікування корів за маститу

2399,70

Лікування корів за

ендометриту

223976,40

Лікування корів за

ендометриту

13998,60

Вибракування молока

347136

Вибракування молока

56460

Вибракування корів

72000

Вибракування корів

36 000

Трудовитрати лікаря

2542,08

Трудовитрати лікаря

278,04

Трудовитрати доярки

2150,40

Трудовитрати доярки

253,20

Вакцинація+дослідження

44400

ВСЬОГО

770531,28

153789,54

Сортність молока

8806320

9146520

ПРИБУТОК: 616741,74+340200=956941,74 грн

На 1 грн витрат 21,55 грн прибутку від вакцинації

Таким чином, результати застосування вакцини «Бовімун Аутовак Маст» виробництва «Біотестлаб», вказують на високу ефективність, так як за аналізу результатів досліджень відзначено зниження рівня захворюваності тварин субклінічним та клінічним маститом, та покращення якості молока. Схема застосування вакцини проста: після первинної вакцинації ревакцинація поголів'я здійснюється кожні 6 місяців, що досить для формування стійкої імунної відповіді.

Вакцинація тварин за маститу дозволить вирішити не тільки проблеми зниження рівня захворюваності тварин, зростання якості молока, а й проблеми зниження надоїв, та раннього вибраковування корів.

Боротьба з маститом корів є однією з найактуальніших проблем за сучасного ведення молочного скотарства. Вакцинація – це один з найбільш перспективних шляхів скорочення втрат продукції та витрат на лікування тварин.